بیمارستان های تخصصی پوست
انجمن متخصصین پوست ایران
بیمارستان های تخصصی پوست
بيمارستان هاي داراي بخش تخصصي پوست مو
بيمارستان هاي تخصصي پوست و مو
بيمارستان لقمان آدرس :تهران - چهارراه لشكر- بخش پوست تلفن : 9-55419005-021
بيمارستان رسول اكرم آدرس :تهران - شهرآرا- خيابان نيايش- بخش پوست تلفن : 6-66514003-021
بيمارستان رازي آدرس :تهران - خيابان وحدت اسلامي- ميدان شاپور سابق- بخش پوست تلفن : 55618989-021
بيمارستان امام خميني آدرس :تهران - ميدان وليعصر- انتهاي بلوار كشاورز تلفن : 9-66938081-021
مركز تحقيقات پوست شهيد بهشتي آدرس :تهران - ميدان قدس- بيمارستان شهداي تجريش تلفن : 22744107-021
مركز تحقيقات پوست وجذام آدرس :تهران - خيابان طالقاني غربي- نبش خيابان نادري- پلاك 415 تلفن : 88972220-021 - 88960880
 مركز تحقيقات پوست و سلول بنيادي  آدرس:تهران- نياوران- خ پورابتهاج- خ زينعلي- بن بست اول- پ1  تلفن: 52-26117051-021
 مركز تحقيقات پوست و سالك  آدرس: اصفهان- ميدان جمهوري- خ خرم- بعد از چهارراه شهيدان- مجتمع تحقيقات درماني صديقه طاهره- ط3  تلفن:3373736-0311
بيمارستان شهيد دكتر فقيهي آدرس :شيراز – خيابان زند – درمانگاه پوست تلفن : 2351087-0711
بيمارستان امام رضا آدرس :مشهد – خيابان ابن سينا تلفن : 8022499-0511
 بيمارستان صديقه طاهره

آدرس :اصفهان – خيابان خرم مركز تحقيقات پوست و سالك

تلفن : 6373736-0311
بيمارستان الزهرا آدرس :اصفهان – خيابان كوه صوفه دانشگاه علوم پزشكي مركز آموزش درماني الزهرا تلفن : 7923011-0311